Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Fiskars Finland Oy Ab (jäljempänä ”Fiskars”)
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
Suomi
Y-tunnus: 1903608-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Laamanen
Fiskars Finland Oy Ab
Puh. +358 40 3527796
sähköposti: etunimi.sukunimi@fiskars.com

Rekisterin nimi

Fiskars Yritysmyynnin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, markkinointiin ja mainontaan sekä Fiskarsin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien sekä sen franchising-ketjuun kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Fiskarsin ja sen kanssa kulloinkin samaan
konserniin kuuluvien, sen franchising-ketjuun kuuluvien yritysten sekä sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: perustiedot, kuten: nimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitteet, ammatti tai arvo, yrityksen nimi ja yhteystiedot, siviilisääty, perheen koko, nimimerkki sekä valokuva. Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Fiskarsin palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot (asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana); asiakkuuden alkamisajankohta; laskutukseen, perintään ja takuuseen liittyvät tiedot; rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot; asiakaspuheluiden tallenteet; suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä Iittalan internet-sivuilla tapahtuviin rekisteröidyn toimenpiteisiin liittyvät tiedot. Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet; Fiskars yritysmyynnissä tai Fiskars yritysmyynnin verkkokaupassa tehdyt ostot; ostopäivämäärä, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma) sekä tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä sekä tietokoneohjelmista, kun asiakas käyttää Fiskarsin palveluja. Tietoja kerätään myös Fiskarsilta, sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä sekä sen franchising-ketjuun kuuluvilta yrityksiltä. Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Fiskars voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Fiskarsin valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietojen vastaanottaja ei voi luovuttaa tietoja edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Fiskars voi luovuttaa tai siirtää tietoja tarvittaessa sellaisille EU:n I ETA:n ulkopuolella oleville yhteisöille, joiden kanssa Fiskars on kirjallisesti sopinut Suomen tietosuojan tason noudattamisesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Fiskars ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakastietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Eritasoisia käyttöoikeustilejä on luotu sen mukaan, millaisia käyttöoikeuksia kukin työntekijä tarvitsee työtehtäviensä suorittamiseksi. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa Fiskarsin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja. Manuaalisesti käsiteltäviä, asiakastietoja sekä yhteistyökumppaneita koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa niiden ennakkokäsittelyn jälkeen. Ainoastaan tietyillä Fiskarsin työntekijöillä ja Fiskarsin lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy manuaalisesti käsiteltäviin tietoihin. Koko Fiskarsin henkilöstö sekä Fiskarsin lukuun toimivien yritysten henkilöstö on velvollinen pitämään työssään tietoonsa saamansa henkilötiedot luottamuksellisina

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimipisteessä osoitteessa Fiskars yritysmyynti, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Lisaksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.